طراحی خنک کننده

طراحی خنک کننده

تصویر کلی  موضوع

سودآوری تولید قالب های لاستیکی به میزان زیادی به راندمان قالب بستگی دارد.  برای کسب بیشترین بهر وری، و همچنین بیشترین تعداد حفره ممکن، بهتر است که مصرف لاستیک را کاهش داده و قطعات بدون خطا تولید بشود.

یک جایگزین ساده برای رسیدن به این اهداف استفاده از سیستم خنک ساز است. درحالی که از پخته شدن مواد پلاستیکی جلوگیری می کند، یک سیستم خنک کننده از تولید ضایعات می کاهد و نیاز به مراحل بعدی برای را بخش قالبی در حرکت را ازبین می برد.

قالب سازی مجازیSIGMASOFT   به طور موفقیت امیز برای پشتیبانی از طراحی سیستم خنک کننده در صنعت استفاده می شود. با بازتولید دقیق تعاملی بین رفتار ارئولوژیک ذوب لاستیکی و اجزای حرارتی قالب، نرم افزار همچون دستگاه تزریق مجازی استفاده می شود، که راندمانی پیکره یک خنک ساز  فعال مشخص شده  را نشان می دهد.

برای انجام یک ارزیابی دقیق، شایسته است که علاوه بر بیشترین میزان قالب ،کانال ذوب  هم داشت، لازم است که شکل هندسی و ویژگی های مواد اجزای قالب و همچنین موقعیت و توان اجزای خراب شده استفاده شده در قالب را داشته باشیم. قالب سازی مجازیSIGMASOFT    قادر به در نظر گرفتن تعامل گرمایی بین اجزا را دارد از جمله کیسه هوا. اجزای خراب از قبیل کارتریج هایی گرمایی، با قدرت و ویژگی مواد شبیه سازی شده اند. برای بیان کنترل گرمایی، یک سیستم pI می تواند تعریف شود، که دما را در محل مشخص شده در قالب را بیان می کند، دقیقا گویی که در واقعیت رخ داده است. بیشترین دقت ممکن در این مدل تضمین شده است که تا به حال هیچ فرضیه ای به این شکل انجام نشد.

برای رسیدن به طرح خنک کن بهینه، یک پروسه تکراری باید صورت پذیرد: درابتدا، یک طرح اولیه پیشنهاد شده و تحت شرایط تولید واقعی آزمایش می شود، و نتایج  میزان برش، افت و حداکثر فشار تزریق ارزیابی می شود. سپس چندین متغییر مقایسه می شوند تا تعیین شود در کدام یک اندازه برش گیت مهم تر است و در کدام یک فضا برای کاهش اندازه تیغه وجود  دارد که بستگی به فشار موردنظر دارد. در همین اثنا حرارت پایین نگه داشته می شود تا از پرشدن کامل حفره مطئن شویم.

همانطور شرایط دمای واقعی در قالب بیان می شود، تفاوت ناشی از دما در وضعیت جریان مشخص می شود. بعلاوه، ممکن است ارزیابی نه تنها زمانی که پر شدن بالانس شود بلکه همچنین اگر وضعیت پختگی قسمتی مشابه شود.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد