سرد کاری قالب  – بخش چهارم

سرد کاری قالب – بخش چهارم

F2-21

این تصویر یک چندراهه ی آب را نشان می دهد که برای کنترل جریان، دما و فشار ماده ی سرد کننده به داخل صفحه ی نگه دارنده کویتی استفاده می شود.

اتصالات مربوط به تخلیه ی ماده ی سرد کننده می توانند در جهت مخالف یا یکسان پایه ی قالب باشند. چندراهه ها ی آب می توانند به صفحه ی نگه دارنده ی حفره نیز متصل شوند.

F2-22

اتصالات آب روشی را برای قالب سازان فراهم می سازند تا یک منبع ماده ی سرد کننده را به سرعت به حفره ی قالب یا فولاد های کویتی متصل کنند. لوله ی جدا و ارتجاعی ماده ی سرد کننده ی نشان داده شده در اینجا یک روش سریع و انعطاف پذیر برای ایجاد اتصالات سردکاری آب است. در صورت تمایل سیستم غیر انعطاف پذیر (ثابت) با استفاده از چند راهه های آب نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرد.

F2-23

 

شما آموخته اید که سردکاری قالب زمان کلی چرخه ی قالب گیری را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، طراح قالب باید هر نوع پارامتر منتهی به یک طراحی خوب چرخه ی ماده ی سرد کننده را در نظر بگیرد. نیاز های سردکاری قالب به صورت گسترده توسط تجارب و همچنین فرمول های مبتنی بر برنامه های نرم افزاری کامپیوتر مشخص می شوند.

علاوه بر این شما موارد زیر را آموخته اید:

  1. وسایل سرد کاری.
  2. تعیین اندازه کانال سرد کاری و الگوهای چرخه.
  3. اجزای سرد کاری و کاربرد های آن ها.
  4. مسائل رایج سرد کاری و راه حل های متداول.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد