سرد کاری قالب  – بخش سوم

سرد کاری قالب – بخش سوم

مولفه های سرد کاری برای کنترل جریان و/یا دمای ماده ی سرد کننده استفاده می شوند. هر کدام از مولفه های مختلف سرد کاری در صفحات بعدی توصیف شده اند.

موانع فشار برای متوقف کردن یا کنترل جریان ماده ی سرد کننده در کانال ها طراحی شده اند. نوع رزوه مخروطی با ایجاد تفاوت عمدی در تیزی میان مانع و سوراخ مانع اقدام به آب بندی می کند. سر سوکت شش ضلعی برای محکم کردن استفاده می شود. مانع از نوع بی سر از یک آب بند اورینگ انبساط پذیر استفاده می کند که با چرخش یک آچار شش ضلعی در سوکت مانع، کنترل می شود.

F2-15

انشعابات آبشاری آب برای سرد کردن کویتی های جاساز شده یا سردکاری نقطه ای در مناطق دور از دسترس قالب ها استفاده می شوند. ماده ی سرد کننده از اتصال پایینی وارد می شود و به بالا به سمت مرکز لوله حرکت می کند، مانند یک فواره سر ریز می کند، همانطور که به سمت پایین جریان پیدا می کند ۳۶۰ درجه ی فارنهایت را خنک می کند و از رابط درست خارج می شود.

F2-16

لوله های بابلر برای سرد کردن کویتی های جاگذاری شده ی کوچک، یا سرد کاری مناطق دور از دسترس مورد استفاده قرار می گیرند. سوراخ های داخلی و خارجی در صفحه ی نگه دارنده مته کاری می شوند. سوراخ داخلی ایجاد شده است تا به یک لوله ی بابلر رزوه دار برسد. ماده ی سرد کننده به داخل، بالای لوله ی بابلر و روی آن حرکت می کند و در جریان به سمت پایین، کار خنک کاری را انجام می دهد و سپس از سوراخ ایجاد شده خارج می شود.

F2-17

موانع منحرف کننده ی برنجی این امکان را برای طراحان قالب فراهم می کنند تا جریان ماده ی سرد کننده را مطابق میل به سمت کانال های ماده ی سرد کننده هدایت یا منحرف کنند. موانع به سمت کانال های ماده ی سرد کننده (به مکان مطلوب) فشار داده می شوند و میله های برنجی بریده می شوند تا به عنوان جدا کننده یا گیره میان موانع استفاده می شوند. موانع فشار هر دو انتها را قفل می کنند.

F2-18

بافل های نشان داده شده در اینجا برای جدا کردن کانال ماده ی سرد کننده به کانال های نیمه دایره ای کاربرد دارند. با ورود ماده ی سرد کننده، بافل جریان را ابتدا به سمت و سپس بر روی بافل و سپس به سمت پایین و بیرون منحرف می کند. بافل های مارپیچ در کانال جریان آشفته ایجاد می کنند که بالانس و سرد کاری کافی را فراهم می سازند.

F2-19

رسانا های گرمای پین حرارتی در کویتی ها، لغزنده های کویتی، حفره ها و دیگر نواحی قالب که نیاز به سرد کاری و دما های کنترل شده دارند استفاده می شوند. مطابق شکل، این رساناها گرما را به سرعت به ماده ی سردکننده منتقل می کنند، به جای این که ماده ی سرد کننده را به نواحی گرم شده جریان بدهند. این رسانا ها به صورت رایج به جای بابلر ها، بافل ها و فواره ها استفاده می شوند.

F2-20

همچنین پین های آلیاژ مس گرما را به سمت ماده ی سرد کننده منتقل می کنند، اما گرما را با همان سرعت پین های حرارتی انتقال نمی دهند. در کنار مس، برلیوم-مس یا آلیاژ های مذاب شده مس-تنگستن نیز می توانند استفاده شوند. ممکن است که کل جاساز کویتی از آلیاژ مس ساخته شده باشد. گرما از ناحیه ی قالب گیری به سمت کانال ماده ی سرد کننده جابجا می شود. این پین ها هنگامی استفاده می شوند که طراحی بابلر ها، بافل ها و فواره ها مشکل باشد.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد