سرد کاری قالب  – بخش دوم

سرد کاری قالب – بخش دوم

هنگامی که رزین حرارت داده شود بهتر جاری می شود، اما هنگام سرد شدن از کانال های ماده ی سرد کننده اطراف ماهیچه و حفره ی قالب عبور می کند. بنابراین یک دمای قالب گیری مطلوب باید با کنترل دما، فشار و نرخ جریان ماده ی سرد کننده ثابت نگه داشته شود. در صورت امکان، ماده ی سرد کننده وارده باید ابتدا از داغ ترین سطوح قالب گیری و سپس از سطوح سرد تر عبور کند.

این شکل یک چرخه ی سرد کردن قالب تک حفره ای باریک و کم عمق را نشان می دهد. کانال های موازی ماده ی سرد کننده در داخل فولاد قالب مته کاری شده اند و یک شیار لوله ای مخروط برای جدا کردن اتصالات خطوط آب در انتهای هر مسیر قرار گرفته است. با عبور ماده ی سرد کننده از کانال حرارت دفع می شود.

این شکل یک چرخه ی خنک کردن قالب تک حفره ای باریک و کم عمق را نشان می دهد. کانال ها مطابق شکل دریل کاری شده اند. هر مجرای سوراخ برای شیار لوله ی مخروطی مته کاری و نوک تیز می شوند و موانع لوله ی مخروطی به منظور متوقف کردن جریان و تغییر مسیر یا فرستادن ماده ی سرد کننده به جهات مورد نیاز برای جریان اطراف حفره ی قطعه مورد استفاده قرار می گیرند تا تمامی جوانب حفره سرد شوند.

F2-10

این تصویر یک چرخه ی سرد کردن ظرف عمیق دیوار نازک را نشان می دهد. فولاد کویتی تولید کننده ضخامت دیواره برای وضوح تصویر نشان داده نشده است. رنگ قرمز در اینجا ناحیه ی حفره ی قطعه را نشان می دهد. یک سوراخ عمودی همانطور که نشان داده شده است مته کاری و مسدود شده است که به آب این اجازه را بدهد تا از سطح ۱ به سطح ۲ جریان پیدا کند.

F2-11

این شکل در اینجا تصویر سطح مقطع چرخه ی سردکاری کویتی را نشان می دهد. سوراخ های مطابق شکل مته کاری و مسدود شده اند. ممکن است الگوها شعاعی باشند یا در طول کویتی بسته به طراحی آن حرکت کنند.

F2-12

این شکل ورود ماده ی سرد کننده، جدا شدن آن اطراف اینسرت حفره ی دایره ای و سپس خروج آن را نشان می دهد. این چرخه می تواند به دیگر جاساز ها مرتبط شود. دو شیار اورینگ برای جلوگیری از نشتی قرار گرفته اند. یک شیار مرکزی برای تامین سرد کاری ۳۶۰ درجه ی فارنهایت حول جاساز دایره ای و سطح حفره قرار گرفته است.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد