علمی صنعتی ایران

علمی صنعتی ایران
مدیر عاملمهندس رئیسیان
نوع فعالیتخدمات لیزر کات cnc طراحی و ساخت قالب و مدلسازی سه بعدی
تلفن55265597-8
دورنگار55278614
آدرس
وب سایت
ایمیل