برطرف کردن عدم تعادل ( عدم توازن) در پرکردن راهگاه گرم با استفاده از یک روش نظام مند – بخش دوم

برطرف کردن عدم تعادل ( عدم توازن) در پرکردن راهگاه گرم با استفاده از یک روش نظام مند – بخش دوم

چگونه عدم تعادل تغذیه گسترش می یابد؟

اگر عدم تعادل با ثبات باشد، فهمیدن این که چگونه عدم تعادل تغذیه گسترش می یابد می تواند به ما اطلاعات اضافی در مورد علل محتمل بدهد. مثال یک قالب دو حفره ای را در نظر بگیرید که یک قطعه ی کاملاً فشرده شده ۱۰۰ گرم وزن دارد ولی هنگامی شما با شات کم ابزار (قالب) را پر می کنید شما به صورت با ثبات ۹۰ گرم از حفره ی اول ۸۱ گرم از حفره ی دوم دریافت می کنید. دانستن این که چگونه این دوقالب به این تفاوت ۱۰%می رسند اطلاعات ارزشمندی می باشد که می تواند به سرعت با اجرای یک پیشروی شات-کم به دست بیاید.

یک پیشروی شات-کم با کاستن قالب به روش قبلی ذکر شده ۱۰% پر، ۲۰% پر و غیره به صورت کامل بدست می آید تا زمانی که حفره ای که بیشترین سرعت تغذیه را دارد تا ۹۰% پر شود. هنگامی که قطعات وزن می شوند و و وزن های هر حفره بر روی نمودار رسم می شود شما می توانید چگونگی کسترش این عدم تعادل را مشاهد کنید. گسترش عدم تعادل به طور معمول به صورت یکی از سه الگوی متفاوت می باشد که می تواند به ما کمک کند تا به علت ریشه ای برسیم.

الگوی ۱ :  عدم تعادل پیوسته  – با این الگوی پرشدن، شما می توانید مشاهده نمایید که هر دو حفره به صورت هم زمان شروع به پر شدن می کنند، اما حفره ی ۱ به صورت با ثبات و باسرعت بیشتر تغذیه میشوند که منجربه عدم تعادل ۱۰% تغذیه می شود. هنگام رو به رو شدن با این الگوی تغذیه، شما به دنبال چیزی هستید که می تواند در سراسر فرایند تغذیه قطعه با ثبات باشد.

علل رایجی که در این دسته قرار می گیرند شامل ضخامت دیواره حفره، راهگاه سرد و ابعاد دریچه، ابعاد جریان سوراخ راهگاه گرم، تفاوت در کروس پین شیردار، آلودگی گیر کرده در راهگاه گرم و تفاوت های دمایی مسیر جریان یا در فولاد ابزار یا راهگاه گرم. مسائل تعادلی برشی تحمیلی ایجاد شده با آرایش راهگاه اغلب این الگو را به دنبال خواهد داشت.

الگوی تغذیه ۲ : شروع مقدم در این مورد، در ۹۰% شات کم خود به عدم تعادل مشابه می رسیم، اما الگوی تغذیه ای که به آن می رسیم بسیار متفاوت می باشد. در اینجا حفره ی ۱ قبل از حفره ی ۲ شروع به تغذیه شدن می کند ولی هنگامی که حفره ی ۲ شروع به تغذیه شدن کرد، هردو با یک سرعت تغذیه می شوند. این الگو اثری را نشان می دهد که تنها در آغاز تزریق، مانند تفاوت های ثبات (consistent) در ورودی دریچه ها حضور دارد.

الگوی ۳ : تغذیه های واگرا شونده  در این الگوی نهایی، هر دو حفره در یک زمان شروع به تغذیه شدن می کنند و هر دو در اکثر فرایند تغذیه با سرعت یکسان تغذیه می شوند. این کار تا زمان پر شدن کامل ادامه پیدا نمی کند و در انتها با هم متفاوت می شوند که منجربه عدم تعادل ۱۰% می شود. برای گسترش این نوع الگو، اثر روی الگوی تغذیه، تا زمان بعدی تغذیه اتفاق نمی افتد. علل آشکار شامل تغییرات تنه ی دیواره ی حفره یا دمای نزدیک اواخر فرایند تغذیه می شود، اما علل بالقوه ی دیگری نیز وجود دارد. تخلیه ی ضعیف هوا در یک حفره بیشترین اثر را هنگام نزیک شدن جبهه ی جریان به قسمت انتهایی قطعه دارد. همچنین هنگامی که حفره های تقریباً پرشده اند، نیروی اعمالی بر فولاد حفره از سمت فشار پلاستیک می تواند موجب منحرف شدن حفره، افزایش موقتی تنه ی دیواره در یک کویتی و در نتیجه جریان به سمت آن شود.

این مقاله به منظور یک چکیده فراگیر هر نوع علت بالقوه عدم تعادل جریان نمی باشد، بلکه برای تشریح چگونگی جمع آوری و تحلیل داده ها در یک روش منظم می باشد که می تواند کمک کند تا علل ریشه ای شناسایی شوند و زمان مورد نیاز برای برطرف کردن مسئله کاسته شود.

منبع :اینترنت

برگردان : ایران ملد