بررسی اجمالی راهگاه ها، گیت ها و دریچه ها

بررسی اجمالی راهگاه ها، گیت ها و دریچه ها

طراحی راهگاه و گلویی تزریق (گیت)

این مقاله به انواع اساسی و عملیات راهگاه ها، گلویی تزریق ها (ورودی ها) و دریچه های هوا در طول قالب گیری تزریقی می پردازد. علاوه بر این اطلاعاتی در مورد انتخاب راهگاه ها، ابزار و مشکلات عرفی مربوط به آنها، ورودی ها، و دریچه های هوا را مطرح می کند .

d1-00

طراحی راهگاه و گلویی تزریق

چرخه قالبگیری تزریقی

این طرح به توصیف یک پیچ رفت و برگشتی فشار( ماردون ) می پردازد. رزین های پلی استر در قیف، به درون ماردون رفته و پس از اعمال فشار و حرارت تبدیل به مایعی برای ورود درون قالب می شود و این چرخه تکرار می شود.

d1-01

این تصویر طراحی قالب تزریق پلاستیک را نشان می دهد، که به ویژه برای نمایش مقطعی آن است. نازل فشار در بوش اسپرو باقی می ماند. پلاستیک در یک روال روتین از اسپرو به قطعه حرکت می کند. کانال های آب، رزین پلاستیکی را خنک کرده، قالب باز می شود، و قطعه و سیستم راهگاه دمولد می شوند.

d1-02

این تصویر ساختار راهگاه یک قاشق پلاستیکی، چاقوی برش، و قالب چنگال را نشان می دهدف همچنین اسپرو، راهگاه ها، ورودی ها، و لوازم قالبگیری نشان داده شده اند.

d1-03

اسپرو
اسپرو به عنوان مسیری برای حرکت مواد پلاستیکی از نازل فشار به راهگاه در قالب توصیف  می شود که می تواند به صورت گرد و یا مخروطی بوده ،بعد از تزریق مواد باقیمانده در اسپرو توسط راهگاه کش بیرون کشیده شده و قالب آمادهی چرخه ی بعدی می شود .d1-04

راهگاه

راهگاه به صورت مسیری با توجه به مواد پلاستیکی برای حرکت از میان اسپرو به ورودی های حفره های قالب در نظر گرفته می شود. این تصویر پلاستیک در حال حرکت را از میان اسپرو و راهگاه نشان می دهد.

d1-05

گلویی تزریق(گیت)

گلویی تزریق( گیت ) را می توان به عنوان مسیری محدود که برای حرکت مواد پلاستیکی از طریق راهگاه به حفره قالب استفاده می شود در نظر گرفت. این تصویر حرکت پلاستیک را از طریق راهگاه به گلویی تزریق نشان می دهد.

d1-06

محل حفره در مدل قطعه های پلاستیکی برای تولید قرار دارد. تصویر زیر کل حرکت مواد پلاستیکی از بوش اسپرو به حفره قالب را برای تولید قطعه نشان می دهد.

d1-07

راه هوا
از آنجا که حفره قالب پر از مواد پلاستیکی است، ممکن است هوا گیر اندازی شود و باید خارج شود. این جابجایی از طریق اسلاتهای اطراف خط فراق و یا از طریق پین های خارج کننده به دست می آید. در مواقعی که هوا تخلیه نمی شود، هوای فشرده حرارت زیادی تولید می کند که می تواند مواد پلاستیکی را بسوزاند. تصویر زیر تهویه هوا از حفره در یک محل در سراسر ورودی را نشان می دهد.

d1-08منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد