اهداف و اهمیت کار با ماشین های ابزار – بخش چهارم

اهداف و اهمیت کار با ماشین های ابزار – بخش چهارم

نکات ایمنی و حفاظتی هنگام کار:

 • در هنگام جابجایی، بخش برش برقو را بپوشانید تا از صدمات آتی جلوگیری شود.
 • هنگام بررسی گیج اندازه‌گیری محیطی محدود، اطمینان حاصل نمایید که بخش برش برقو در حالت غیر فعال است یا پوشانیده شده است.
 • تنها زمانی عملیات اندازه‌گیری یا آزمایش را انجام دهید که دوک چرخشی ثابت باشد.
 • در قسمت مرکزی با سرعت بالای دوار.
 • اتصال محکم قطعه مورد پردازش و ابزار برش الزامی است.
 • برای محافظت در برابر براده‌ها از عینک محافظ استفاده نمایید.
 • در هنگام کار با مواد الکلی (برای کار با آلومینیوم) اقدامات امنیتی در مقابل آتش را رعایت کنید؛ زیرا به راحتی قابل اشتعال است.

کار با برقوهای جامد

این عمل به معنای ماشین‌کاری حفره‌های با تلرانس محدود (حفره‌های تطبیق) با استفاده از برقوهایی است که در مرغک دستگاه تراش ثابت نگه داشته شده‌اند. برش در سطح داخلی قطعه و در مرکز حرکت دوار آن صورت می‌پذیرد.

حفره پیش ماشین‌کاری شده یکی از پیش‌شرط ها به شمار می‌رود.

 • تمامی برقوهای ماشینی با توجه به نوع حفره می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. (حفره کامل، حفره پلکانی، حفره کور)
 • مخروط ماشین باید تمامی مواد را پشتیبانی نماید و تماما با بدنه مرغک مطابقت داشته باشد. (هیچ تضادی بین سطوح جایگذاری وجود نداشته باشد)
 • در صورت لزوم از بدنه مخروطی استفاده شود.
 • محور حرکت دوار و محور مرغک باید در یک راستا باشند. در صورت وجود هرگونه انحراف باید دوباره جایگذاری گردند.
 • سطح پشتیبانی مرغک باید روغن‌کاری گردد.
 • باید بتوان مرغک را در جای خود تثبیت نمود تا در حین عملیات از جای خود تکان نخورد.
 • ورودی به صورت دستی و توسط بدنه مرغک وارد می‌شود و به آرامی به جلو رانده می‌شود.
 • باید دقت اجرا بر روی قطعه مورد بازرسی دقیق صورت پذیرد و در صورت لزوم گیره‌ها باید به صورت داخلی بچرخند.

 کار با برقوهای سیال

این روش هم‌چنین برای پرداخت حفره‌های با تلرانس محدود با استفاده از برقو مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، برخلاف برقوهای جامد، ابزار برش به طور مستقیم در مرغک دستگاه تراش قرار نمی‌گیرد بلکه توسط یک گیره سیال (شکل ۱۴ را ببینید) اتصال‌دهنده برقو و مرغک این عمل انجام می‌شود. برش در سطح داخلی قطعه و در مرکز حرکت دوار آن صورت می‌پذیرد.

حفره پیش ماشین‌کاری شده یکی از پیش‌شرط ها به شمار می‌رود.

 • در اینجا نیز، تمامی برقوهای ماشین می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. برای انتخاب برقو مورد استفاده باید در نظر داشت که آیا حفره به صورت پلکانی است یا حفره کور (برقو با سر کوتاه؛ همان گونه که در شکل ۷ نشان داده شده) یا یک حفره کامل.
 • با استفاده از گیره های سیال، می‌توان انحراف جزئی بین محورهای قطعه و ابزار برش را جبران نمود.
 • اجرا بر روی قطعه نیاز به دقت بالایی ندارد؛ با این حال زمان مورد اختلاف نباید بیشتر از حرکت شناور گیره سیال باشد.
 • بدنه سیال باید توسط پیچ های قفلی در حین عملیات برقوکاری محکم شوند.
 • استفاده از گیره‌های سیال منجر به تغییر سریع برقوهای با اندازه‌های مختلف در یک قطعه می‌گردد.
 • قطعه ورودی به صورت دستی وارد می‌گردد و به آرامی به جلو رانده می‌شود.

برقوزنی سوراخ‌های مخروطی

مخروط‌ ها را می‌توان با استفاده از برقو نیز تولید کرد. در اینجا نیز سوراخ‌ها با تلرانس محدود هستند. با استفاده از برقوهای جامد یا شناور می‌توان سطوح داخلی مرکز حرکت دوار قطعه مورد پردازش را برش داد. به دلیل جزئیات پیچیده سوراخ‌ها پیش از ماشین‌کاری، قوانین زیر باید رعایت شود.

 • سوراخ مخروطی ممکن است به صورت سوراخ پلکانی مستقیم (شکل ۱۵) ، تنظیم غلتان بالا (شکل ۱۶) و یا توسط میله های راهنمای مخروطی (شکل ۱۷) پیش ماشین‌کاری شود.
p16

شکل ۱۵

 

شکل ۱۵: سوراخ پلکانی مستقیم

۱-قطر ۱

۲- قطر۲

۳- قطر

شکل 16

شکل ۱۶

شکل ۱۶: چرخش مخروط توسط تنظیمات غلتان‌های رو به بالا

۱- قطعه مورد پردازش در گیره ۲- غلتان بالا ۳- نورد، زاویه تنظیم

شکل 17

شکل ۱۷

شکل ۱۷: چرخش مخروط توسط میله‌های راهنمای مخروط

۱- گیره و قطعه مورد پردازش ۲- میله راهنمای مخروط ۳- غلتان بالا ۴- نورد، a/2 زاویه تنظیم

در هر حالتی باید اطمینان حاصل گردد که قطر پس از عملیات پیش ماشین‌کاری کمتر از کمینه قطر مخروط نگردد (شکل ۱۹ را ببینید) و مناسب مقادیر مجاز برقوزنی باشد.

 • برقو‌های سایشی نیز می‌توانند برای برقوزنی‌ حفره‌های پلکانی مستقیم مورد استفاده قرار گیرد. (شکل ۱۸)
شکل 18

شکل ۱۸

شکل ۱۸: برقوهای پیش ماشین‌کاری شده ۱- برقو سایشی ۲- برقو پرداخت ناقص

 • روش تنظیم غلتان بالا اغلب برای پیش ماشین‌کاری حفره‌های مخروطی به کار می‌رود. میله راهنمای مخروط عموما هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طول مخروط (شکل ۱۹ را ببینید) از مسیر کار (طول محور) غلتان بالا بیشتر باشد.
شکل19

شکل۱۹

شکل ۱۹: بررسی پیش از تطبیق با گیج‌های اندازه‌گیری محیط مخروطی

 • d کمینه قطر مخروط ۲- D بیشینه قطر مخروط ۳- ۱ طول مخروط ۴- a طول پیش از تطبیق، a/2 زاویه تنظیم
 • زمانی که گیج اندازه‌گیری محیط مخروطی در طول واقعی خود قرار دارد، حفره به گونه‌ای مناسب پیش ماشین‌کاری می گردد. این طول واقعی توسط چسب‌های آزمایشی، گچ یا دیگر مواد مشابه نشان‌گذاری می‌گردد. به طور مثال، گچ به هنگام چرخش گیج اندازه‌گیری در حفره باید به گونه‌ای برابر میان طول و قطر توزیع شود.

طول پیش از تطبیق (شکل ۱۹ را ببینید) با فرمول زیر محاسبه ‌می‌گردد.

img001

در عمل، روش برقوزنی مخروطی به شیوه بخش های ۴ و ۵ بالا صورت می‌پذیرد.

در برقوزنی مخروطی، برش توسط سر برقو صورت نمی‌گیرد بلکه با تمامی طول برقو مخروطی انجام می‌گردد. در نتیجه، فشارهای برش به طرز قابل ملاحظه ای بیشتر است و متعاقباً ارزش‌های برش ۵۰٪ کاهش می‌یابند.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد