اصطلاحات قالب گیری تزریق پلاستیک –بخش سوم

اصطلاحات قالب گیری تزریق پلاستیک –بخش سوم

ساخت استاندارد و یا سفارشی

معمولا، سازندگان راهگاه گرم ، سیستم‌های راهگاه گرم  ساخت سفارشی و سیستم‌های راهگاه گرم استاندارد را فراهم می‌کنند. کاربران می‌بایست تلاش کنند تا یک سیستم راهگاه استاندارد، شامل طول استاندارد و نازل‌های با اندازه استاندارد، مدارهای راهگاه،، اینسرت‌های ورودی و غیره را انتخاب کنند. این نه تنها فقط به دلیل این است که سیستم‌های راهگاه گرم استاندارد قیمت پایین، زمان تحویل کوتاه را دارند بلکه همچنین به دلیل قطعات قابل تعویض موجود هستند و نگهداری  آن نیز آسان است.

گونه‌های فرآوری پلاستیک‌ها

در هنگام انتخاب سیستم راهگاه گرم برای قالب‌های تزریق، می‌بایست رزین‌های پلاستیک را برای ادامه در نظر بگیریم. به عنوان مثال، در صورتی که پلاستیک تقویت شده شیشه (مانند مواد نایلون تقویت شده شیشه و غیره) را فرآوری کنیم، اینسرت‌های ورودی باید بسیار قادر به ارائه مقاومت سایشی مناسب باشد؛ اگر رزین پلاستیک پیش رفته به آسانی بر هم زده شده است (PVC)، به منظور اجتناب از گوشه‌‌های مرده جریان مذاب می‌بایست از سیستم راهگاه خارجی استفاده کنیم. اگر ما رزین پیش رفته با خواص جریان مذاب ضعیف مانند PC را داشته باشیم، لازم است یک نازل با اندازه بزرگتر و راهگاه با مقطع عرضی بزرگتر در اولویت قرار گیرد.

اندازه راهگاه

به منظور تضمین عملکرد بهینه، آنالیز برای شرایط فرآوری رزین معین ضروری است، بنابراین، نه تنها برای در نظر گرفتن وزن محصول، بلکه همچنین برای محاسبه ابعاد مناسب کانال مذاب از قبیل شاخص جریان مذاب، زمان تزریق، سیکل سیکل قالبگیری تزریق و دمای مذاب و غیره. برای عملکرد راهگاه گرم اندازه مناسب راهگاه حیاتی است، در غیر اینصورت به تنزل قطعات قالبگیری شده تزریق پلاستیکی یا ناهموار یا پر کردن غیر کامل و غیره منجر خواهد شد. به منظور تعیین کردن اندازه بهینه راهگاه مذاب می‌بایست افت فشار، زمان اقامت، دمای نرخ تزریق، فرکانس و غیره را مد نظر قرار دهید.

کنترل دمای چند منطقه

در صورتی که کاربر به یک اندازه بزرگتر نیاز داشته باشد، سیستم‌های راهگاه گرم مرکب، یا برای پیش رفتن حساسیت دمایی رزین با پارامترهای فرآوری محدود، یک سیستم کنترل دمای چند ناحیه را می‌بایست به کار برد. به کاربران اجازه می‌دهد تا دما را به صورت موضعی تنظیم کنند. یک سیستم ایده‌ال باید یک توزیع دمای یکنواخت راهگاه گرم داشته باشد، اما در محالت واقعی، به علت عوامل مختلف ممکن است متفاوت باشد: کیفیت مونتاژ گرم کننده‌های راهگاه گرم، گرمای از دست رفته در اتصال میان سیستم راهگاه گرم قالب و قالب.

برندهای سیستم راهگاه گرم زیادی در بازار وجود دارند، برای انتخاب یک سیستم راهگاه درست می‌بایست قیمت، کیفیت، زمان تحویل، عملکردهای مورد نیاز همگی باید مورد توجه قرار گیرند، قالب Aco از برند‌های مختلفی برای مواجهه با رضایت مشتریان استفاده می‌کند، خیلی اوقات برای استفاده انواع راهگاه گرم شامل مدل اصلی قالب، درشت، syventive، INCOE.D-M-E و غیره می‌شود.

راهنما (جیگ): ابزاری برای نگهداری قطعات مونتاژی در طی فرایند ساخت.

واحد کنترل دمای قالب : تجهیزات فرعی به کار گرفته شده کنترل دمای قالب. برخی از واحدها می‌توانند هم قالب تزریق را گرم کنند و هم سرد کنند. یکی دیگر از واژه‌نامه‌ها خنک کننده نامیده می‌شود،که فقط قالب را سرد می‌کند.

قالب متحرک: صفحه‌ای از ماشین قالبگیری تزریق که به وسیله جک هیدرولیکی یا مفصل لولایی مکانیکی به حرکت در می‌آید.

قالب چند حفره: قالب تزریقی که دو یا چند حفره را برای شکل دهی بخش‌های تمام شده در یک سیکل ماشین دارا می‌باشد.

قالبگیری چند ماده: تزریق دو یا چند ماده، به ترتیب، درون یک قالب در طی یک سیکل قالبگیری منفرد. ماشین قالبگیری تزریق با دو یا چند واحد پلاستیک ساز تجهیز شده است.

نازل: مغزی توخالی، دماغه فلزی پیج شده در داخل انتهای تزریق یک پلاستیک ساز. نازل با فرورفتگی درون قالب مطابقت دارد. این ناز به انتقال مذاب از پلاستیک ساز به درون سیستم راهگاه و حفره‌ها اجازه می‌دهد.

آب بندی: پر کردن حفره یا حفره‌های قالب تا اندازه‌ای که ممکن است بدون ایجاد کردن تنش زیادی در قالب‌ های تزریق که سبب بیرون زدگی مواد از محل های نامناسب شود .

خط جدایش: در یک قطعه تمام شده، این خط نشان می‌دهد که دو نیمه قالب زمانی که بسته می‌شوند کجا به هم می‌رسند.

راهگاه سوزنی: یک راهگاه محدود شده با قطر ۰٫۰۳۰ in یا کمتر، این راهگاه در قالب‌های با راهگاه گرم رایج است.

صفحه نگه‌دارند: صفحاتی با قطعات قابل برداشتن، مانند حفره‌های قالب، پین‌های پران، پین‌ها و بوش‌های راهنما در طی قالبگیری تزریق جفت شده اند.

راهگاه: کانالی که برای انتقال مذاب به حفره‌ها اسپرو را با ورودی متصل می‌سازد.

تزریق کوتاه: عدم موفقیت در پر کردن کامل قالب تزریق پلاستیک یا حفره‌های قالب.

انقباض: اختلافات ابعادی میان یک قطعه قالبگیری شده و ابعاد واقعی قالب.

قالب تک حفره : قالبی که فقط یک حفره دارد و در هر سیکل تنها یک قطعه تمام شده تولید می‌کند.

علامت فرورفتگی:  یک تو رفتگی کم عمق یا چاله بر روی سطح قطعه نهایی تولید شده به وسیله انقباض یا پر کردن کم حفره.

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد