اجزای ماشین های صفحه تراش – بخش اول

اجزای ماشین های صفحه تراش – بخش اول

ماشین های صفحه تراش مکانیکی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده اند:

Figure 1 - Construction of a shaping machine

شکل ۱ – ساخت و ساز یک ماشین صفحه تراش
۱- ستون ماشین (پایه)
۲- دنده اصلی (چرخ دنده و مکانیزم نوسان ساز لنگ و لغزنده)
۳- رم
۴- سر رم با ابزار اسلاید و ابزار پست
۵- میز ماشین
۶- زین
۷- میز پشتیبان
۸- درایو (الکترو موتور)
اجزای مختلف وظایف خاصی را انجام می دهند. عملکرد دقیق آنها در اصل به بهره برداری مناسب عناصر کنترل بستگی دارد.
اجزای زیر را مشخص می کنیم:
– اجزای اصلی (basic)
• ستون ماشین (قاب) با شاسی
• میز پشتیبان

– اجزای اصلی (main)
• درایو (الکتروموتور)
• دنده اصلی (چرخ دنده، بازوی لنگ)
• مکانیسم عمق فرورفتگی
• گیره ثابت نگهدارنده قطعه کار (اسلاید ترکیب با میز، زین – گیره در زین)
•رم با ابزار اسلاید و ابزار ثابت بستن (ابزار پست، مکانیزمی برای شکل دهی جلو و عقب)
– اجزای اضافی
•  cam ابتدایی برای شکل دهی با ابزار تشکیل
• توقف برای شکل دادن با ابزار تشکیل
• دستگاه های برای ایجاد شکاف از نوع فشاری
• ابزارگیر از نوع gang
تعامل بی عیب اجزاء مستقل و عملیات استادانه ماشین آلات صفحه تراش منجر به تولید قطعه های با کیفیت و دقت مورد نیاز می شود.
اجزای اصلی (basic)
اجزای اصلی ستون ماشین و میز پشتیبان هستند.
ستون دستگاه جعبه مانند (قاب) از چدن خاکستری ساخته شده و کار بدون لرزش و حتی برش های سنگین را ممکن می سازد ( حجم حذف کننده فلزی در ضربه) .
هدایت کننده های قوی برای رم در سمت فوقانی چیده شده اند.

Figure 2 - Ram guides
شکل ۲ – راهنماهای رم
۱- راهنمای مسطح،
۲- راهنمای همسان
طرف مقابل با هدایت کننده های قوی برای اسلاید مرکب، با پشتیبان اضافی برای میز که می تواند با استفاده از یک اسپیندل در ارتفاع تنظیم شود (شکل ۱، بخش ۷) مجهز شده است.
اجزای اصلی (main)

درایو برای حرکت اصلی و عمق فرورفتگی تحت تاثیر قرار می گیرد و این با استفاده از یک موتور سه فاز که داخل و یا بر روی قاب دستگاه نصب شده انجام می شود.

دنده اصلی متشکل از یک زنجیره ی چرخ دنده است. این چرخ دنده های دندانه دار که در بیشتر موارد در ۴، ۶ یا ۸ مرحله تغییر می کنند، منجر به ارائه سرعت های مختلف  رممی شود.

Figure 3 - Main gearing of a mechanical shaping machine
شکل ۳ – دنده اصلی یک ماشین صفحه تراش مکانیکی
۱- الکتروموتور
۲- درایو کمربند VEE
۳- دنده دندانه دار با چرخ دنده های دندانه دار Z1 – Z12، Z12  به طور همزمان با دنده میل لنگ / I – III شافت شروع می شود
۴- رم
۵- دنده میل لنگ
۶-  مکانیزم کشویی نوسان کرانک
۷- بلوک های کشویی
دنده های دندانه دار توسط قلب دستگاه صفحه تراش دنبال می شوند، یعنی انتقال برای تبدیل حرکت چرخشی به حرکت اولیه مستقیم الخط رم. دنده عمق فرورفتگی، حرکت عرضی اتوماتیک میز با قطعه کار روی آن را تولید می کند (حرکت عمق فرورفتگی). این از دنده اصلی توسط عناصر انتقال به میزاسپیندل هدایت می شود. عناصر انتقال در سمت عملگر دستگاه مرتب شده اند.  یک کلاچ می تواند با استفاده از یک اهرم کنترل به عنوان نتیجه ای از مشغولیت و یا عدم مشغولیت درایو تحت تاثیر قرار گیرد.

Figure 4 - Feed gear
شکل ۴ – دنده عمق فرورفتگی
۱- میز اسپیندل
۲- چرخ ضامن
۳- میله اتصال (میله فشار)
۴- پاول حفظ کننده (گیرنده)
۵- دنده های دندانه دار Z1
۶- دنده های دندانه دار Z2
۷- پین خارج از مرکز
۸- مفصل
صفحه برش یک روش با حرکت مستقیم الخط (حرکت برش و حرکت عمق فرورفتگی) است. حرکت عمق فرورفتگی در چند مرحله انجام می شود.

Figure 5 - Conditions of motion during shaping
شکل ۵ – شرایط حرکت در طول شکل دهی
۱- ابزار
۲- قطعه کار
۳- حرکت برش
۴- حرکت عمق فرورفتگی

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد